Breaking News
Home / นโยบายและแผน / แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดอุบลราชธานี และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดอุบลราชธานี และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดอุบลราชธานี
และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)
จังหวัดอุบลราชธานี และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบ
โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

About Co-Admin

Check Also

แผนยุทธศาสตรขับเคลื่อนพื้นนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนยุทธศาสตรขับ …

ใส่ความเห็น