Breaking News
Home / ITA / คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

About Co-Admin

Check Also

คู่มือการปฏิบัติงานจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

คู่มือปฏิบัติกา …

ใส่ความเห็น