Breaking News
Home / คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.อุบลราชธานี) ด้านพัฒนาการศึกษา

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.อุบลราชธานี) ด้านพัฒนาการศึกษา

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.อุบลราชธานี)
ด้านพัฒนาการศึกษา

ตามคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 55/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

1. นายนพรัตน์ ทองแสง กรรมการใน กศจ. อุบลราชธานี ประธาน
อนุกรรมการ
2. นายนิรุทธ์ คำแก้ว กรรมการใน กศจ. อุบลราชธานี อนุกรรมการ
3. นางทิยานันท์ พละไกร กรรมการใน กศจ. อุบลราชธานี อนุกรรมการ
4. นายพรพิชิต ทองหมื่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
อนุกรรมการ
5. นายบุญช่วย สายราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลตระการพืขผล
อนุกรรมการ
6. นายวีระพงศ์ เดขบุญ ข้าราชการบำนาญ อนุกรรมการ
7. นายกฤติเดช สกุลว่องไว ข้าราชการบำนาญ อนุกรรมการ
8. นายธีรยุทธ อุทธา ข้าราชการบำนาญ อนุกรรมการ
9. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี อนุกรรมการ
และเลขานุการ
10. นางอัจฉรียา ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางปัทมา  บุณอนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวจรัสศรี โพธิ์ย้อย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ