Breaking News
Home / โครงสร้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

โครงสร้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

โครงสร้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560

 

 

ในข้อ 3 ได้แบ่งกลุ่มงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  3. กลุ่มนโยบายและแผน
  4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
  6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน

    (คู่มือปฏิบัติราชการ คลิกที่ชื่อกลุ่ม)