Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนดำเนินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ใช้กระบวนการ ด้านลูกเสือ สร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมให้กับเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยใช้กระบวนการด้านลูกเสือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาลูกเสือทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนา ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับการเมือง รวมถึงการส่งเสริมให้สถานศึกษาปลูกฝังหลักคิด ที่ถูกต้องแก่ลูกเสือ เนตรนารี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มีความพอเพียง
มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น.
โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ที่กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-959-660 ต่อ 107

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

About Admin Scout

Check Also

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดคู่มือ …

ใส่ความเห็น