Breaking News
Home / ITA / ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

About Co-Admin

Check Also

ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการพัฒนา “หลักสูตรครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” รุ่นที่ 2

การพัฒนา “หลักส …

ใส่ความเห็น