Breaking News
Home / ITA / รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

แบบ สงป. 301  (ไตรมาสที่ 1-2)

แบบ สงป. 301  (ไตรมาสที่ 3)

แบบ สงป. 301  (ไตรมาสที่ 4)

แบบ สงป. 302  (ไตรมาสที่ 1-2)

แบบ สงป. 302  (ไตรมาสที่ 3)

แบบ สงป. 302  (ไตรมาสที่ 4)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (ไตรมาสที่ 1-2)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (ไตรมาสที่ 3)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (ไตรมาสที่ 4)

About Co-Admin

Check Also

รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการดำเนิน …

ใส่ความเห็น