Breaking News
Home / ลูกเสือฯ / คู่มือการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษา และการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา

คู่มือการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษา และการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา
ตามข้อบังคับสภากาชาดไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘๒) พุทธศักราช ๒๕๖๒ หมวดที่ ๙ ยุวกาชาดเพื่อให้กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติ
ของการตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษา และการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับสภากาชาดไทยกำหนด
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานนี้ขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

About Admin Scout

Check Also

การประเมินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีใส่ความเห็น