Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับนี้
เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินการในพื้นที่
อำเภอที่ติดชายแดน ๑๐ อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอเขมราฐ อำเภอนาจะหลวย
อำเภอบุณฑริก อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอสิรินธร อำเภอนาตาล อำเภอน้ำยืน และอำเภอน้ำขุ่น

ซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพที่ดีได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

About Co-Admin

Check Also

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือหรือแนวทา …

ใส่ความเห็น