Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม”

โครงการ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม”

“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม”
จังหวัดอุบลราชธานี

 

“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม” เฟส 2

    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  เฟส 2
รายละเอียดปรากฏทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
https://www.ubnpeo.go.th/moemarket2

———————————————————————————

การจัดส่งและดาวน์โหลดเกียรติบัตร

    ขอเชิญผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ดำเนินการดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม
ทางเว็บไซต์ https://www.tpp.ac.th/app/ubn_tr

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดส่งเกียรติบัตร
ผ่านช่องทางซึ่งผู้ผ่านการอบรมได้แจ้งความประสงค์แล้ว ท่านสามารถติดต่อ
ขอรับเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

———————————————————————————

การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผู้ผ่านการอบรม

    ขอเชิญผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งยืนยันข้อมูลผู้ผ่านการอบรม
ทางเว็บไซต์ https://www.tpp.ac.th/app/ubn_tr ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
โดยขอความร่วมมือท่านดำเนินการ ดังนี้

       – ค้นหารายชื่อผู้ผ่านการอบรม โดยพิมพ์ชื่อหรือนามสกุล ที่ช่อง search
       – ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่ผ่านการอบรม และจำนวนหลักสูตร
ที่ผ่านการอบรม โดยคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์” สีเขียว 

       – แจ้งยืนยันความถูกต้อง/แจ้งช่องทางการรับเกียรติบัตร
โดยคลิกที่ปุ่ม “แจ้งรับเกียรติบัตร” สีส้ม

    หากพ้นกำหนดขอถือว่าท่านยืนยันความถูกต้องข้อมูล และประสงค์จะรับเกียรติบัตร
ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 
ซึ่ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีจะแจ้งวันที่
ในการจัดส่งเกียรติบัตรให้ท่านทราบอีกครั้ง

———————————————————————————

ตรวจสอบชื่อ-สกุล และแจ้งยืนยันข้อมูลความถูกต้อง

         ขอเชิญผู้เข้ารับการอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมตรวจสอบชื่อ-สกุล และแจ้งยืนยันข้อมูลความถูกต้อง ผ่านทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ หรือ คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ (link สำรอง)

คู่มือการตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลการอบรมเบื้องต้น

 

ความเป็นมา

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ความเข้าใจบูรณาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” จำนวน 10 หลักสูตร กำหนดการอบรม
ในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 นี้  โดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา

หลักสูตรการอบรม

การประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดสื่อกลางระหว่างผู้ประสานงานฯ และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
ในส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการประชาสัมพันธ์ การประสานงาน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านทาง เพจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
และ กลุ่มไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม อุบลราชธานี”

การตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ หรือ คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ (link สำรอง)

การเข้ารับการอบรม

คลิกเพื่อตรวจสอบ username และ link การเข้าร่วมอบรม

วิธีการเข้ารับการอบรม

โทรศัพท์  iPad เครื่องคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การอบรม

 

About Co-Admin

Check Also

สถิติการให้บริการด้านบริหารงานบุคคลและงานคุรุสภา ประจำเดือนเมษายน 2567

ใส่ความเห็น