Breaking News
Home / ITA / การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ ข้อมูล
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
4 ข้อมูลการติดต่อ
5 ข่าวประชาสัมพันธ์
6 Q&A (หน้าแรกของเว็บไซต์ แบนเนอร์สีฟ้า บริเวณด้านขวา)
7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
13 E-Service
14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   

 

OIT 2023

About Co-Admin

Check Also

รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการดำเนิน …

ใส่ความเห็น