Breaking News
Home / ITA / คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและเป็นคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ที่สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน

About Co-Admin

Check Also

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ใส่ความเห็น