Breaking News
Home / ITA / กฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอำนวยการ

กฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอำนวยการ

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

ระเบียบ

มาตรการภายในหน่วยงาน

About Co-Admin

Check Also

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการประเมินคุณ …

ใส่ความเห็น