Breaking News
Home / ITA / องค์ความรู้ (KM)

องค์ความรู้ (KM)

องค์ความรู้ (KM)

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หน่วยตรวจสอบภายใน

ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

About Co-Admin

Check Also

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานการกำกับต …

ใส่ความเห็น