Breaking News
Home / นโยบายและแผน / ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ปีการศึกษา 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการบริหารจัดการศึกษาและใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

About Co-Admin

Check Also

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนพัฒนาการศึกษ …

ใส่ความเห็น