Breaking News
Home / พื้นที่นวัตกรรม / พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)

จังหวัดอุบลราชธานี

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

 1. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
 2. แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่อง
  พ.ศ. 2564
 4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียน
  ระหว่างสถานศึกษานำร่องในสถานศึกษาอื่น พ.ศ. 2564
 5. หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2564
 6. แนวทางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พุทธศักราช 2551 กับผลลัพธ์การเรียนรู้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พุทธศักราช …. (ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6)
 7. แนวปฏิบัติในการดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิม
  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสั่งขับเคลื่อนการดำเนินงาน

สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

กิจกรรมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

แผนยุทธศาสตรขับเคลื่อนพื้นนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2566 – 2570)

About Admin Legal

ใส่ความเห็น