Breaking News
Home / นโยบายและแผน / แผนยุทธศาสตรขับเคลื่อนพื้นนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนยุทธศาสตรขับเคลื่อนพื้นนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนยุทธศาสตรขับเคลื่อนพื้นนวัตกรรมการศึกษา

จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
(พ.ศ. 2566-2570) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีให้มีทิศทางและเป้าหมาย
การพัฒนาที่ชัดเจน บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562 ที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการให้อิสระในการจัดทำหลักสูตรพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ บนหลักการพื้นที่จัดการตนเอง

About Co-Admin

Check Also

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติการด้ …

ใส่ความเห็น