Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / Crisis Response System (CRS) “สวัสดีปกป้อง” ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ

Crisis Response System (CRS) “สวัสดีปกป้อง” ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ

Crisis Response System (CRS)

“สวัสดีปกป้อง”

ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ

About PR.

Check Also

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

    & …

ใส่ความเห็น