Breaking News
Home / ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธนานี
เลขที่ 2 ถนนนครบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ :  0 4595 9660
โทรสาร :  0 4595 9660 ต่อ 0
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :   ubonpeo@sueksa.go.th
https://www.facebook.com/ubnpeo

GPS Location : 15.229040, 104.859724
Latitude : 15° 13′ 44.544” N , Longitude : 104° 51′ 35.0064” E

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

โทรศัพท์   0 4595 9660 แล้วกดเบอร์ภายใน

  • 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
  • 101 กลุ่มอำนวยการ
  • 102 กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • 103 กลุ่มนโยบายและแผน
  • 104 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  • 105 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
  • 106 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  • 107 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
  • 108 หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนที่การเดินทางมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี