Breaking News
Home / บริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร การเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการ และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร  ผู้เข้ารับ …

Read More »

การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.  นา …

Read More »

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม รอบที่ 2  “ …

Read More »

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.  น …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ …

Read More »

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม รอบที่ 1  ว …

Read More »

พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข”

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.   …

Read More »