Breaking News
Home / ลูกเสือฯ / การสมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

การสมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริในการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ (อพ.สธ. – ศธ.) ให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานโครงการดังกล่าว โดยกำหนดให้ส่วนราชการ
และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในความรับผิดชอบ
จัดให้มีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นั้น
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
จึงประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่สนใจ สมัครเป็นสมาชิกโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

About Admin Scout

Check Also

คู่มือการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษา และการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัต …

ใส่ความเห็น