Breaking News
Home / PR.

PR.

21 พ.ค. 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับทุกภาคส่วนหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดอุบลราชธานี Kick Off โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สานพลังขับเคลื่อนการศึกษา สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผู้เรียน : UB-SPEC Model สู่เป้าหมายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

Read More »

การสมัครและคัดเลือกเคลือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

การสมัครและคัดเลือกเคลือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในกา …

Read More »