Breaking News
Home / ITA /

รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (Corruption Perceptions Index : CPI ๒๐๒๓) และรายงานผลการขับเคลื่อนการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายงานผลดัชนีการรับรู้การทุจริต

About กลุ่มบริหารงานบุคคล

Check Also

รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการดำเนิน …

ใส่ความเห็น