Breaking News
Home / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาและข้อบังคับคุรุสภา

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาและข้อบังคับคุรุสภา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาและข้อบังคับคุรุสภา ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563
กำหนดให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ยื่นคำขอสามารถพิมพ์
ใบอนุญาตได้จากระบบสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือแสดงผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถแสดงข้อมูลและภาพใบอนุญาต ตามแบบใบอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด
เอกสารแนบ 1

2. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. 2563 กำหนดให้ใบอนุญาต
ใช้เป็นหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกสามัญ ซึ่งระบุประเภทและเลขที่สมาชิกไว้ในใบอนุญาต เลขที่สมาชิก
เป็นเลขเดียวกับบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับผู้มีสัญชาติไทย และเลขประจำตัวที่สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภาออกให้ สำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย
เอกสารแนบ 2

 

About Co-Admin

Check Also

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศกระทรวงศึ …

ใส่ความเห็น