Breaking News
Home / ลูกเสือฯ / โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ได้ตระหนักเห็นความสำคัญ และดำเนินกิจกรรม
ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งเป็นการวางรากฐานการดำเนินการ
จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโลก

โดยกำหนดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
2. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
4. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
5. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย (โครงการ ศธ จิตอาสา)
6. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย (ภายในหน่วยงาน)
7. คู่มือแนวปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

About Co-Admin

Check Also

โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

สำนักงานปลัดกระ …

ใส่ความเห็น