Breaking News
Home / ITA / ศธจ.อบ นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกัน สร้างจริยธรรมและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)”

ศธจ.อบ นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกัน สร้างจริยธรรมและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)”

1. นโยบาย No Gift Policy
2. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

About PR.

Check Also

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการดำเน …

ใส่ความเห็น