Breaking News
Home / ลูกเสือฯ / มาตรการลด และคัดแยก ขยะมูลฝอย ตามโครงการ “ศธ จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก”

มาตรการลด และคัดแยก ขยะมูลฝอย ตามโครงการ “ศธ จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก”

มาตรการลด และคัดแยก ขยะมูลฝอย ตามโครงการ “ศธ จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก”

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือ ให้สำนักงานศึกษาธิการทุกจังหวัด เชิญชวน
หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาภายในจังหวัด เข้าร่วมโครงการ “ศธ จิตอาสา การรณรงค์
ลดการใช้พลาสติก” และรณรงค์ให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด ตระหนักและเห็นถึง
ความสำคัญของการลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการลดปัญหาการใช้ถุงพลาสติกและลดปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยของประชาชน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดทำมาตรการลด และคัดแยก ขยะมูลฝอย เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการคัดแยกประเภทของขยะ การจัดการขยะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การใช้กระดาษสองหน้า (Reuse) การใช้ถุงผ้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก การใช้ปิ่นโตใส่อาหาร
เพื่อลดการใช้โฟม การใช้แก้วน้ำหรือกระติกน้ำ ทดแทนการใช้แก้วน้ำ/ขวดน้ำพลาสติก (ครั้งเดียวทิ้ง)
ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ “ศธ จิตอาสา การรณรงค์
ลดการใช้พลาสติก” ตลอดจนเป้าหมายความสำเร็จของโครงการ
 

About administrator

Check Also

คู่มือการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษา และการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัต …

ใส่ความเห็น