Breaking News
Home / บริหารงานบุคคล / การสมัครและคัดเลือกเคลือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

การสมัครและคัดเลือกเคลือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

การสมัครและคัดเลือกเคลือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

About PR.

Check Also

การประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2567

การประชุมกลุ่มบ …

ใส่ความเห็น