Breaking News
Home / บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 

 


ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 

กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ

 

กลุ่มงานบูรณาการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 

กลุ่มงานบริหารงานราชการเชิงยุทธศาสตร์

 

กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
(ว่าง)
ศึกษานิเทศก์

 

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
(ว่าง)
ศึกษานิเทศก์
(ว่าง)
ศึกษานิเทศก์