Breaking News
Home / ตรวจสอบภายใน / กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2567

About PR.

Check Also

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับแผน ครั้งที่ 2) หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

แผนการตรวจสอบ ป …

ใส่ความเห็น